fbpx

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FC Latvia”, reģistrācijas numurs: 40003602352, juridiskā adrese: “Siši”, Dzidriņas, Stopiņu pag., Ropažu novads, Latvija, LV-2130 (turpmāk – FranklinCovey Latvia) ar atbildību attiecas pret klientu privātumu.

FranklinCovey Latvia ievāc tikai tādus datus, kurus Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, aizpildot pieteikuma anketu treniņam, piesakoties jaunumu saņemšanai vai nosūtot mums e-pastu).

Esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

 1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras FranklinCovey Latvia ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma / vienošanās noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

 1. Personas datu iegūšana var notikt šādi:
 • Sniedzot savu kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) mūsu tīmekļa vietnē www.franklincovey.lv
 • Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”).
 1. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Mēs izmantojam iegūtos personas datus, lai informētu par gaidāmajiem notikumiem, nodrošinātu sekmīgu treniņu norisi (sagatavotu rēķinu, līgumu, sertifikātus, vārdu kartes). Klients jebkurā laikā var atteikties no informācijas saņemšanas un tai atkārtoti pieteikties.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs mājaslapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu Interneta pakalpojumu sniedzējs, statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota mājaslapu lietotāju identifikācijai. Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:

 • apmeklētāja web servera adrese;
 • iepriekšējā Web lapa, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
 • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo Web lapu (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
 • kāda veida tīkla pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.

FranklinCovey Latvia nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš ne ar vienu personu. FranklinCovey Latvia nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.

 1. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi ofiss@franklincovey.lv

 1. Klienta personas datu aizsardzība

FranklinCovey Latvia veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

 1. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
 • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
 1. Drošība

Visi klienta personas dati, kas sniegti uzņēmummam FranklinCovey Latvia tīmekļa apmeklējuma laikā vai piesakoties treniņam, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

 • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
 • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
 • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
 • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

 1. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat piekrituši tiem. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi office@franklincovey.lv.

Informācija atjaunota 19.06.2018